آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
شرح وظایف مرکز منطقه ای
وظایف اساسی مراکز منطقه ای کنوانسیون بازل
1-آموزش
2-انتقال فناوری
3-اطلاع رسانی
4-مشاوره
5-ارتقاءسطح آگاهی
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *