آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اهداف
اهداف کنوانسیون بازل
الزام دولت های عضو به کاهش حجم نقل وانتقال برون مرزی مواد زائد موضوع کنوانسیون وایجاد این مواد در حد بی ضرر به محیط زیست واعمال مدیریت مناسب وموثر نسبت به نقل وانتقال ودفع مواد مذکور
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *